KI01:湧泉
KI02:然谷
KI03:太谿
KI04:大鍾
KI05:水泉
KI06:照海
KI07:復溜
KI08:交信
KI09:築賓
KI10:陰谷
KI11:横骨
KI12:大赫
KI13:気穴
KI14:四満
KI15:中注
KI16:肓兪
KI17:商曲
KI18:石関
KI19:陰都
KI20:腹通谷
KI21:幽門
KI22:歩廊
KI23:神封
KI24:霊墟
KI25:神蔵
KI26:中
KI27:兪府

◆◆◆鍼灸治療室.トガシ◆山形県東根市◆はりきゅうのトガシ◆◆◆